Lasteaed

Täksikud

Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoha lasteaed
“Täksikud”

Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile (Suure-Jaani Kooli direktorile) 

e-post: kool [at] sjk.edu.ee,

vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav:

Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus

Ukraina lastele: Lasteaiakoha taotlemise avaldus kohalikule omavalitsusele esitamiseks | Application for a kindergarten place | Заява на місце в дитячий садок   DOCX   PDF

2022/2023 õ/a peateema on

“Tervis, sport ja mänguilu, selles peitub meie võlu”

Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoha lasteaiarühm "Täksikud" tegutseb 2014. aastast. 1,5-7-aastastest lastest koosnev liitrühm asub kaunis Tääksi ürgorus ning mahutab kuni 18 last.


Telefon: 5357 5754

E-post: taksikud@sjk.edu.ee

Aili Velbaum

lasteaiaõpetaja

aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee

Kristiina Värv

lasteaiaõpetaja

kristiina.varv[ät]sjk.edu.ee

Jane Kangur lasteaiaõpetaja abi jane.kangur@sjk.edu.ee

 

 

 

Olulised lingid:

LASTEAIAST LAHKUMISE AVALDUS 
E-PÄEVIK e STUUDIUM https://suurejaanilasteaed.ope.ee/

 

SUURE-JAANI KOOLI TÄÄKSI ÕPPEKOHA LASTEAIA LIITRÜHMA TÄKSIKUD KODUKORD

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Suure-Jaani Kooli põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist. Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoha lasteaiarühma (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

I ÜLDSÄTTED
1. Tääksi lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.00.
2. Lasteaias on liitrühm, kus käivad 2 -7aastased lapsed.
3. Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud: enne jõulupüha, uut aastat, Vabariigi aastapäeva ja jaanipäeva.
4. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaiarühm töötab oma tegevuskava alusel.

II LAPSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus)
1. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle, heaolule.
2. Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
3. Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi.

III LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE
1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Põhja-Sakala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.
2. Asutuse juht komplekteerib rühma laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.
3. Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile (Suure-Jaani Kooli direktorile)e-post: kool@sjk.edu.ee, vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal ja Suure-Jaani Kooli kodulehel http://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/ ning Põhja-Sakala valla koduleheküljel www.pohja-sakala.ee.
4. Lapsevanem informeerib õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).
5. Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut lepivad rühma õpetajad ja pere kokku omavahelise kokkusaamise lasteaias.
6. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul leiab pere aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid mitte lühem kui 1 nädal.
7. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
8. Lapse lasteaeda tulekul peab laps oskama iseseisvalt süüa ja käia potil, mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

IV LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
1. Hommikul lasteaeda tulles saadab vanem lapse rühma ja annab õpetajale isiklikult üle.
2. Vanem peab informeerima õpetajaid kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö vms.), et õpetajad suudaksid last paremini mõista.
3. Vanem toob lapse lasteaeda õigeaegselt, arvestades päevakava järgnevaid aspekte: a) kui laps sööb hommikueinet, siis 10 minutit enne söögi algust. b) kui laps ei söö hommikueinet, toob vanem lapse lasteaeda hiljemalt kella 9.00ks. c) hilisemad toomised kooskõlastab vanem rühmaõpetajatega. d) kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, teatab lapsevanem sellest eelnevalt.
4. Laps tuleb ja läheb lasteaiast ainult lapsevanemaga või lapsevanema poolt määratud isikuga.
5. Lapse saatmine peaukse juurest rühma ilma vanemata ei ole lubatud!
6. Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.
Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6
7. Kui õpetaja on lapse vanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem, k.a koos lastevanematega toimuvad ühisüritused.
8. Kui lapsevanem on lapse üle andnud õpetajale, vastutab lapse eest õpetaja.
9. Võõrale isikule, alaealisele ega ebakaines olekus inimesele last üle ei anta.
10. Lapsele järele tulles (ka õues olles) ei lahku vanem koos lapsega õpetajaga kontakti võtmata.
11. Koduse aadressi või telefoninumbri muutumisel teavitab vanem sellest õpetajaid esimesel võimalusel.
12. Lapsevanem ei sisene rühmatuppa välisjalanõudes.
13. Kui 10 minutit enne lasteaia sulgemist ei ole lapsevanem lasteaeda jõudnud, hakkab õpetaja last kojuminekuks riietama.

V LASTEAIAST PUUDUMINE JA SÖÖMINE
1. Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda kas Stuudiumi kaudu või rühmatelefonil.
a) Kui laps on puuduma märgitud eelmisel päeval enne kella 17.00, siis toiduraha järgmise päeva eest maksma ei pea;
b) Kui lapse puudumisest on teavitatud hiljemalt samal päeval kella 8.00ks, siis tuleb tasuda toiduraha ainult hommikusöögi eest;
c) Lapse puudumisest hilisemal teavitamisel või mitteteavitamisel tuleb tasuda terve päeva toiduraha.
2. Lasteaias on kolm toidukorda (info rühma stendil): hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00 ja õhtuoode kell 15.30.
3. Maiustuste rühma võtmine on lubatud ainult lapse sünnipäeva tähistamise puhul. Vanem annab maiustused rühmaõpetaja kätte, kes jagab need võrdselt kõigi laste vahel.

VI LASTE TERVIS JA HAIGUSED
1. Vanem toob lasteaeda terve lapse.
2. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, halb enesetunne, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.
3. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õues viibimine.
4. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a. erandjuhud (kroonilised haigused), mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest) ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.
5. Võimalusel taastub laps kaks päeva pärast tervenemist kodus.
6. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga kohe ühendust. Haige laps saadetakse koju.
7. Vanem teatab, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse.
8. Lasteaias jälgib laste kõne arengut logopeed. Kui vanem ei soovi, et laps saab logopeedilist abi lasteaia logopeedilt, teavitab ta sellest kirjalikult õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit).

VII MÄNG JA ÕUESOLEK, LASTE TURVALISUSE TAGAMINE
1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja liitrühmas kuni üheksa lapse kohta. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6
8. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
9. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.
10. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.
11. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus peab olema markeeritud. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.
12. Asutuse ees olevas parklas vastutab lapsevanem lapse turvalisuse eest ise.
13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (s.o. 1 mänguasi korraga).
14. Laps ei võta lasteaeda mobiiltelefoni, tahvelarvutit või teisi nutiseadmeid, samuti mitte asju, mida mängitakse suuga (nt. suupill, õhupall jm), juhul kui ei ole teisiti kokkulepitud rühma õpetajaga.
15. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
16. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt.

VIII RIIETUS
1. Vanem toob lapse lasteaeda puhastes ja tervetes riietes (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega (küüned lõigatud, pea kammitud). Pikkade juustega tüdrukutel on juuksed patsis. Vajalikud on lapse nimega varustatud vahetusjalatsid, spordi- ja magamisriided.
2. Lapse riietamisel tuleb arvestada ilmastiku tingimusi, sest üldjuhul käime õues iga päev.
3. Lapse õueriided on eraldatud kojuminekuriietest.
4. Suvel on samuti vajalik peakate.
5. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre ega paelkinniseid, mis võivad olla ohtlikud. Ohtude vältimiseks ei tohi riiete peal kanda pikki salle. Ohtlike olukordade ennetamiseks ei ole lasteaias lubatud lastel kaelas ja käe ümber kanda kette, paelu ja sõrmes sõrmuseid.
6. Lapsel on olemas vahetusjalatsid ja puhtad vahetusriided.
7. Suvepuhkusele minnes teevad lapsevanemad lapse kapi ja sahtli laste riietest, asjadest ja jalanõudest tühjaks.

IX LASTE KAPID JA ISIKLIKUD HÜGIEENITARBED
1. Vanem hoolitseb, et lapse isiklik kapp oleks korras, viib kaasa sinna pandud üleliigsed riided, samuti lapse päeva jooksul tehtud joonistused ja muud tööd.
2. Lapse kapis peavad olema isiklikud hügieenitarbed – kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu ja sokid.

X KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA
1. Lasteaiast toimuvast teavitame lapsevanemaid suuliselt, infostendi, Stuudiumi ning e-maili (taksikud@sjk.edu.ee) kaudu. Pilte saab jälgida lasteaia Facebook`i (https://www.facebook.com/sjk.edu.ee) ning blogi (http://taksikud.blogspot.com/) lehelt.
2. Vanem tutvub rühmareeglitega ja arutab nende täitmist lapsega.
3. Vanem suhtub lasteaia varasse heaperemehelikult ja õpetab hoolivat hoiakut ka lapsele.
4. Vanem osaleb vähemalt 1 kord aastas lapse arenguvestlusel.
5. Lapsevanemad on oodatud laste tegevusi vaatama, osalema ühisüritustel ja koosolekutel, andma oma ideid ja tegema ettepanekuid.
6. Lasteaiamaksu arve saadetakse Põhja-Sakala valla raamatupidamise poolt lapsevanema e-maili aadressile.
7. Lasteaia telefon on 53575754.

Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6

Telefon: 5357 5754

E-post: taksikud@sjk.edu.ee

Jane Kangur lasteaiaõpetaja abi jane.kangur@sjk.edu.ee

 

 

 

Olulised lingid:

LASTEAIAST LAHKUMISE AVALDUS 
E-PÄEVIK e STUUDIUM https://suurejaanilasteaed.ope.ee/

 

SUURE-JAANI KOOLI TÄÄKSI ÕPPEKOHA LASTEAIA LIITRÜHMA TÄKSIKUD KODUKORD

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Suure-Jaani Kooli põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist. Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoha lasteaiarühma (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

I ÜLDSÄTTED
1. Tääksi lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.00.
2. Lasteaias on liitrühm, kus käivad 2 -7aastased lapsed.
3. Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud: enne jõulupüha, uut aastat, Vabariigi aastapäeva ja jaanipäeva.
4. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaiarühm töötab oma tegevuskava alusel.

II LAPSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus)
1. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle, heaolule.
2. Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
3. Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi.

III LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE
1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Põhja-Sakala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.
2. Asutuse juht komplekteerib rühma laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.
3. Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile (Suure-Jaani Kooli direktorile)e-post: kool@sjk.edu.ee, vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal ja Suure-Jaani Kooli kodulehel http://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/ ning Põhja-Sakala valla koduleheküljel www.pohja-sakala.ee.
4. Lapsevanem informeerib õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).
5. Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut lepivad rühma õpetajad ja pere kokku omavahelise kokkusaamise lasteaias.
6. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul leiab pere aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid mitte lühem kui 1 nädal.
7. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
8. Lapse lasteaeda tulekul peab laps oskama iseseisvalt süüa ja käia potil, mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

IV LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
1. Hommikul lasteaeda tulles saadab vanem lapse rühma ja annab õpetajale isiklikult üle.
2. Vanem peab informeerima õpetajaid kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö vms.), et õpetajad suudaksid last paremini mõista.
3. Vanem toob lapse lasteaeda õigeaegselt, arvestades päevakava järgnevaid aspekte: a) kui laps sööb hommikueinet, siis 10 minutit enne söögi algust. b) kui laps ei söö hommikueinet, toob vanem lapse lasteaeda hiljemalt kella 9.00ks. c) hilisemad toomised kooskõlastab vanem rühmaõpetajatega. d) kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, teatab lapsevanem sellest eelnevalt.
4. Laps tuleb ja läheb lasteaiast ainult lapsevanemaga või lapsevanema poolt määratud isikuga.
5. Lapse saatmine peaukse juurest rühma ilma vanemata ei ole lubatud!
6. Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.
Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6
7. Kui õpetaja on lapse vanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem, k.a koos lastevanematega toimuvad ühisüritused.
8. Kui lapsevanem on lapse üle andnud õpetajale, vastutab lapse eest õpetaja.
9. Võõrale isikule, alaealisele ega ebakaines olekus inimesele last üle ei anta.
10. Lapsele järele tulles (ka õues olles) ei lahku vanem koos lapsega õpetajaga kontakti võtmata.
11. Koduse aadressi või telefoninumbri muutumisel teavitab vanem sellest õpetajaid esimesel võimalusel.
12. Lapsevanem ei sisene rühmatuppa välisjalanõudes.
13. Kui 10 minutit enne lasteaia sulgemist ei ole lapsevanem lasteaeda jõudnud, hakkab õpetaja last kojuminekuks riietama.

V LASTEAIAST PUUDUMINE JA SÖÖMINE
1. Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda kas Stuudiumi kaudu või rühmatelefonil.
a) Kui laps on puuduma märgitud eelmisel päeval enne kella 17.00, siis toiduraha järgmise päeva eest maksma ei pea;
b) Kui lapse puudumisest on teavitatud hiljemalt samal päeval kella 8.00ks, siis tuleb tasuda toiduraha ainult hommikusöögi eest;
c) Lapse puudumisest hilisemal teavitamisel või mitteteavitamisel tuleb tasuda terve päeva toiduraha.
2. Lasteaias on kolm toidukorda (info rühma stendil): hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00 ja õhtuoode kell 15.30.
3. Maiustuste rühma võtmine on lubatud ainult lapse sünnipäeva tähistamise puhul. Vanem annab maiustused rühmaõpetaja kätte, kes jagab need võrdselt kõigi laste vahel.

VI LASTE TERVIS JA HAIGUSED
1. Vanem toob lasteaeda terve lapse.
2. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, halb enesetunne, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.
3. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õues viibimine.
4. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a. erandjuhud (kroonilised haigused), mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest) ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.
5. Võimalusel taastub laps kaks päeva pärast tervenemist kodus.
6. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga kohe ühendust. Haige laps saadetakse koju.
7. Vanem teatab, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse.
8. Lasteaias jälgib laste kõne arengut logopeed. Kui vanem ei soovi, et laps saab logopeedilist abi lasteaia logopeedilt, teavitab ta sellest kirjalikult õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit).

VII MÄNG JA ÕUESOLEK, LASTE TURVALISUSE TAGAMINE
1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja liitrühmas kuni üheksa lapse kohta. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6
8. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
9. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.
10. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.
11. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus peab olema markeeritud. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.
12. Asutuse ees olevas parklas vastutab lapsevanem lapse turvalisuse eest ise.
13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (s.o. 1 mänguasi korraga).
14. Laps ei võta lasteaeda mobiiltelefoni, tahvelarvutit või teisi nutiseadmeid, samuti mitte asju, mida mängitakse suuga (nt. suupill, õhupall jm), juhul kui ei ole teisiti kokkulepitud rühma õpetajaga.
15. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
16. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt.

VIII RIIETUS
1. Vanem toob lapse lasteaeda puhastes ja tervetes riietes (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega (küüned lõigatud, pea kammitud). Pikkade juustega tüdrukutel on juuksed patsis. Vajalikud on lapse nimega varustatud vahetusjalatsid, spordi- ja magamisriided.
2. Lapse riietamisel tuleb arvestada ilmastiku tingimusi, sest üldjuhul käime õues iga päev.
3. Lapse õueriided on eraldatud kojuminekuriietest.
4. Suvel on samuti vajalik peakate.
5. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre ega paelkinniseid, mis võivad olla ohtlikud. Ohtude vältimiseks ei tohi riiete peal kanda pikki salle. Ohtlike olukordade ennetamiseks ei ole lasteaias lubatud lastel kaelas ja käe ümber kanda kette, paelu ja sõrmes sõrmuseid.
6. Lapsel on olemas vahetusjalatsid ja puhtad vahetusriided.
7. Suvepuhkusele minnes teevad lapsevanemad lapse kapi ja sahtli laste riietest, asjadest ja jalanõudest tühjaks.

IX LASTE KAPID JA ISIKLIKUD HÜGIEENITARBED
1. Vanem hoolitseb, et lapse isiklik kapp oleks korras, viib kaasa sinna pandud üleliigsed riided, samuti lapse päeva jooksul tehtud joonistused ja muud tööd.
2. Lapse kapis peavad olema isiklikud hügieenitarbed – kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu ja sokid.

X KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA
1. Lasteaiast toimuvast teavitame lapsevanemaid suuliselt, infostendi, Stuudiumi ning e-maili (taksikud@sjk.edu.ee) kaudu. Pilte saab jälgida lasteaia Facebook`i (https://www.facebook.com/sjk.edu.ee) ning blogi (http://taksikud.blogspot.com/) lehelt.
2. Vanem tutvub rühmareeglitega ja arutab nende täitmist lapsega.
3. Vanem suhtub lasteaia varasse heaperemehelikult ja õpetab hoolivat hoiakut ka lapsele.
4. Vanem osaleb vähemalt 1 kord aastas lapse arenguvestlusel.
5. Lapsevanemad on oodatud laste tegevusi vaatama, osalema ühisüritustel ja koosolekutel, andma oma ideid ja tegema ettepanekuid.
6. Lasteaiamaksu arve saadetakse Põhja-Sakala valla raamatupidamise poolt lapsevanema e-maili aadressile.
7. Lasteaia telefon on 53575754.

Kinnitatud direktori käskkirjaga
29. märts 2021 nr 1-3/6

Aili Velbaum

lasteaiaõpetaja

aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee

Kristiina Värv

lasteaiaõpetaja

kristiina.varv[ät]sjk.edu.ee