Koolielu

Huviringid


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 

Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 

Suure-Jaani huviringid

2023/2024 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad

Ansambel 1.-8. klass.

Riina Mankin

Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •1-2 (võimalusel 3-häälsuse) rakendamine laulmisel •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine •RÕÕM aktiivsest musitseerimisest
E -
T -
K -
N -
R -

Ring toimub kokkuleppel juhendajaga.

Kunstiring 1.-9. klass

Reeda Sadam

Eesmärgid: •Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest •Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises •Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond •Arendada esteetilisi tõekspidamisi •Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös •Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste maade ja rahvaste lastega
E -
T -
K - 13.25-15.15
N -
R -

Käsitööring

Siiri Kivisoo

Käsitööringis valib iga õpilane meelepärase käsitöötehnika, kavandab eseme ja valmistab seda endale sobivas tempos. Töö võib olla väga mahukas (sellega võib tegeleda kogu õppeaasta jooksul) või väga väike (valmib ühe ringitunni jooksul). Ideid ja mõtteid otsime internetist, ajakirjadest, raamatudest. Käsitööringis saab tikkida, heegeldada, õmmelda kududa, viltida, gobelääni punuda ja palju muud loomingulist käsitööd teha.
E - 14.20-16.00
T -
K -
N -
R -

Lauatennis 1.-9. klass

Antti Evert

Trenni eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonna liikmeks. Lisaks: •Treening võimaluste pakkumine. •Vabaaja sisustamine. •Algteadmiste omandamine. •Osalemine võistlustel. •Edasijõudnute spordimeisterlikkuse tõstmine ja Eesti noorte MV medali saavutamine.
E -
T -12.35-14.15
K -
N -16.00-17.30 
R -

Liiklusring 3. klass

Marge Johanson

Suure-Jaani Kool asub maapiirkonnas, seetõttu peame oluliseks liiklusõpet. Ringitöö eesmärgiks on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ohutuks liiklemiseks jalgrattaga. Jalgratturi juhiloa eksam (teooria ja sõit) sooritatakse õppeaasta lõpus. Eksami eduka sooritamise järel väljastab kool õpilasele tema 10. aastaseks saamise järel jalgratturi juhiloa. Kõik juhiload on kantud Maanteeameti andmebaasi.
E -
T - 3.b- 11.30-12.15
K - 3.a- 11.30-12.15

N -
R -

Mudilaskoor 1.-4. klass

Lii Lõhmus

Riina Mankin

Huviringi eesmärgid: Muusikahuvi äratamine ja suurendamine, esinemisjulguse kasvatamine ning muusikaline (hääleline ja rütmiline) juhendamine 1.-4. klassi õpilaste hulgas. Õpilaste edukas ülesastumine koolisisestel üritustel ning kooli esindamine koolivälistel üritustel/projektides. Koostöö Suure-Jaani kooli tegutsemiskohtade kooridega. Ettevalmistus osalemiseks XIII noorte laulupeol 2023. aastal.
E - 12.35-14.15
T -
K -
N -
R -

Rahvatants 1.-4. klass

Jaanika Reier
 

Rahvatantsuring on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest. Ringis õpitakse pärimus- ja autoritantse vastavalt iga tantsija võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Planeeritud on esinemised kooli üritustel ning valla tantsupeol.
E -14.20-15.05
T -
K -
N -
R -

Solistide ring 1.-9.kl. õpilastele

Riina Mankin

Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •sooloesineja võimete, oskuste ja eripära tundmaõppimine ja austamine •õpilase isikupärase esinemisoskuse toetamine •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine
E -
T -
K -
N -
R -

Kokkuleppel juhendajaga

TORE ring 7.-9.klassidele

Tiina Jaeski

TORE ringi eesmärgid on: * õigete väärtushoiakute kujundamine * koolitada tugiõpilasi panustades esmalt nende eneste toimetulekule (õpivad tundma ja kontrollima oma tundemaailma) * kasvatada ringis osalejaid heaks sõbraks ja kaaslaseks eakaaslastele * juhtida torekaid ladusale koostööle õpilaste ja täiskasvanute vahel
E -
T -
K -
N -14.20-16.00
R -

Võrkpall

Tauno Lipp

Eesmärk pakkuda 3.-9.klassi õpilastele pallispordi võimalust. Edukas esineme koolispordi poiste, tüdrukute ja sega turniiridel. 
E -
T -15.30-17.00
K -
N -15.30-17.00
R -

Jõusaal

 

 

Jõusaali ringtreening alates 8. klassi õpilastele üldfüüsilise koormuse arendamiseks ja suurendamiseks. Õpilased saavad jõusaali kasutada ainult treeneri järelvalve all. 

E-

T-

K-

N-

R-