Vembu kasulikud lingid

 • Link - https://www.riigiteataja.ee/akt/411042014020
  Kommentaar - Suure-Jaani Kooli põhikiri
  Soovitaja(d) - Jüri Sulg

 • Link - https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
  Kommentaar - Koolieelse lasteasutuse seadus (lühend - KELS)
  Soovitaja(d) -

 • Link - http://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/oppekava/lasteaia-oppekava/
  Kommentaar - Suure-Jaani Kooli lasteaedade õppekava
  Soovitaja(d) -

 • Link - http://sjk.edu.ee/dokumendid/arengukava/SuureJaani34_lisa.pdf
  Kommentaar - Suure-Jaani Kooli arengukava
  Soovitaja(d) -

 • Link - https://www.riigiteataja.ee/akt/413072016005
  Kommentaar - Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Vastu võetud 21.06.2016
  Soovitaja(d) -