KiVa on kiusamise vastu

Kiva1

Meie kooli põhimõtted ja head tavad kiusamisjuhtumite lahendamisel

 • Me oleme kiusamise vastu!
 • Ükski kiusamisjuhtum, mida on märgatud, ei jää tähelepanuta.
 • Kiusamine puudutab meid kõiki.
 • Kõik saavad oma käitumisega kiusamist lõpetada. Meie õpetame sellist käitumist
  oma õpilastele KiVa tundides ja kiusamisjuhtumite lahendamise protsessis.

 

Kiusamisjuhtumist teatamine ja kaardistamine pärast esmast märkamist

 • Kiusamisest teatamiseks võib pöörduda klassijuhataja, KiVa-meeskonna liikme või ükskõik millise teise kooli töötaja poole.
 • Kooli töötaja, kelle poole pöördutakse, täidab eeluuringu ankeedi ja otsustab, kas tegu on kiusamisega.
 • Kiusamisjuhtumid suunatakse KiVa-meeskonnale.
 • Kiusamise märkaja võib otsustamisel abi vajades alati pöörduda KiVa-meeskonna poole.
 • Kiusamisest võib teatada valvelauas oleva murepostkasti kaudu. Siis teostab eeluringut Kiva-meeskond.

 

Juhtumi lahendamise protseduur. Järeltegevused lahenduse kinnitamiseks ja hindamiseks

 • Kiusamisjuhtumeid lahendatakse vastavalt KiVa-programmi metoodikale.
 • Juhtumi lahendamiseks toimuvad esmased individuaalsed vestlused ohvri ja kiusaja(te)ga.
 • Kiusajatega sõlmitakse kokkulepped, mille täitmist kontrollitakse järelvestlustega, mis toimuvad 2-3 nädalat pärast esmast vestlust.
 • Vestlused toimuvad vastavalt vajadusele ka kiusaja abiliste ja ohvri võimalike toetajatega.
 • Juhtumi lahendusest või lahendadavõtmisest informeeritakse nii ohvri kui kiusaja vanemaid telefoni teel või suulises vestluses.

 

Juhtumi dokumenteerimine

 • Juhtumid dokumenteeritakse, kasutades KiVa programmi ankeete.
 • Pooleliolevate ja lõpetatud juhtumite ankeete hoitakse lukustatud kapis juhtumiga seotud õpilaste koolist lahkumiseni.

 

Kivam
Kooli KiVa-meeskond
Merike Kabanen
Mari Kase
Riina Mankin
Reeda Sadam
Erla Soots

Krista Prinzmann- Vastemõisa õppekohas
Elle Jänes- Sürgavere õppekohas
Mari Randaru- Tääksi õppekohas

KiVa programmist

Suure-Jaani Kool liitus KiVa programmiga 2015. aastal.

Miniõpik lapsevanematele:
http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/mobile/index.html

KiVa programmi ja SA Kiusamise Vastu tegemiste kohta saate lähemalt lugeda:
http://www.kivaprogram.net/estonia

Soovitame tutvuda õiguskantsleri kodulehel lapsevanemale mõeldud materjalidega kiusamisega tegelemiseks ja kiusamise teema käsitlemiseks kodus:
http://www.oiguskantsler.ee/kool-kiusamisest-vabaks/lapsevanemale.html