Ole püsiv, Suure-Jaani Kool!

Lõppenud on Suure-Jaani Kooli kuues tegevusaasta. 2020. aasta kevad jääb kooliperele meelde mitmes mõttes erilisena. Erakordse kogemuse andis eriolukorra-aegne distantsõpe, kus õppijad olime me kõik. Kindlasti on kõigis suurenenud eneseusk, julgus ja vastutusvõime. Siinkohal väljendan erilist tänu kõigile meie kooli õpilastele, õpetajatele ja vanematele, kes tulid toime uskumatuna näiva väljakutsega.

Väljakutse esitas kooliperele ka 6 aasta tagune Suure-Jaani vallavolikogu otsus koolivõrgu ümberkorraldamise kohta.  Koolimeeskonna ülesandeks sai arendada kaasaegne, innovaatiline tugev põhikool. Kas see on õnnestunud?

Selleks, et anda hinnanguid ja teha järeldusi, oleks mõistlik määratleda, mida kaasaegne ja tugev põhikool tähendavad, millise mõõdupuu järgi tegevuse tulemuslikkust hinnata. Kindlasti on väga oluline, kas õpetaja on terve ja õnnelik, kokk kiidetud, eelarvelised otsused arukalt tehtud ja majad hubased ning soojad. Alahindamata eelnimetatud külgi, pean kõige olulisemaks siiski õpilasi ja nende vanemaid. Kui vanemad soovivad oma lapsed just sellesse kooli tuua, usaldavad kooli ning on teadlikud laste arendamise ja toetamise mitmekesisusest, siis see saab olla oluliseks mõõdupuuks kooli headuse ja tugevuse hindamisel.

Areng toob paratamatult kaasa keerukaid valikuid, raskeid otsuseid, mis ei pruugi kõigile meele järele olla. Koolis ei tohikski otsuseid langetada meeldimise järgi. Nii toimides võime sattuda mugavustsooni ja eesmärk, mille nimel kool üldse toimib, kipub hägustuma.  Ebaõnnestumised on õppimiskohtadeks, erimeelsused õpetavad sallivust, raskused karastavad. Aafrika vanasõna ütleb, et tasaselt merelt ei tule osavaid meremehi.

Kooli eesmärk on õpilasele turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna kujundamine. Kui keskkond on soodne, kujuneb temast heade õpioskustega rõõmsameelne ja teotahteline noor, kes, olles teadlik nii oma tugevustest kui nõrkustest, teeb edaspidise arengu osas õiged ja targad valikud. Suure-Jaani kool kujundab õpilast sihiteadliku väärtuskasvatuse, ettevõtlikku hoiakut arendava õppetöö korralduse ning lapse eripärade mõistmise ja toetamise kaudu. 

Lastevanemate tagasisideküsitluse tulemused näitavad, et enamik vanemaid peab Suure-Jaani kooli õpi- ja arengukeskkonnana heaks ning kooli usaldusväärseks koostööpartneriks.  Kooli õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud, mis peaks olema kõnekas tõestus vanemate usaldusest.

Kooli maine on positiivne, selle kohta annavad tunnistust meediakajastused vabariiklikul tasandil. Kool on mitmete üleriigiliste võrgustike koostööpartneriks, meie väärtuskasvatuse, lugemiskallaku, meeskonnatöö, projektõppe, õpetajavahetuse ja töövarjupäeva kogemuse vastu tunnevad huvi paljud koolid üle vabariigi. Koolil on välja kujundatud kindlatel traditsioonidel ja käitumisviisidel põhinev identiteet,  mis annab koolis toimetavatele inimestele meie kooli tunde.  Kooli viiest lennust välja kasvanud vilistlased on näidanud end edasiõppimises asjalike, eneseteadlike ja ettevõtlikena.

Soovin Suure-Jaani Koolile palju õnnelikke õpihimulisi ja naeruseid argipäevi.  Looge, hoidke ja kasvatage koolirõõmu. Uuringud näitavad, et koolirõõmu suurendab kuuluvustunne ja koolitöödesse haaratus. Soovin palju tarkust. Ütleb ju hiina vanasõnagi, et laste kasvatamine ja õpetamine nõuab palju rohkem tarkust kui riigi valitsemine.  Lõpetan sõnadega Suure-Jaani Kooli tänaste vilistlaste Merilin Tkatšenko ja Eneli Raude poolt loodud koolilaulust: „Ole püsiv, Suure-Jaani kool!“

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli direktor 30.04.2014 – 22.06.2020