Vabad töökohad

Õppejuht

Tööülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine, planeerimine ja arendamine.

PÕHIKOHUSTUSED

• tagab koolis häireteta ja tulemusliku õppe- ja kasvatustöö
• vastustab Suure-Jaani Koolis õppekava täitmise eest
• organiseerib kooli tegevuse põhieesmärkide täitmist
• organiseerib koolis õppe- ja kasvatustöö, mis tagab õppekava täitmise ja õpetamise kvaliteedi
• organiseerib õppekava koostamise ning tagab tulemusliku ellurakendamise
• korraldab kooli tunni- ja konsultatsioonide plaani, korrapidamiste töögraafiku, õpilaste suvetöö ja koduõppe
• osaleb kooli sisehindamisprotsessis
• organiseerib kokkuvõtete tegemise õppekasvatustöö tulemuslikkuse kohta, selle analüüsi
• koostab eksamiplaani ja organiseerib eksamite läbiviimise
• korraldab pedagoogilise personali töö, juhendamise, kontrolli, hindamise, pedagoogide õppe- ja kasvatustöö alase nõustamise
• osaleb kooli üldtööplaani koostamisel
• organiseerib pedagoogide metoodilise töö, kavandab täiendkoolituse, ainesektsioonide ja õpetajate töögruppide töö
• korraldab puuduvate õpetajate asendamise
• tagab kooli kodukorra ja distsipliininõuete täitmise
• jälgib ja analüüsib õpilaste koolikohustuse täitmist, edasijõudmist, käitumist, teostab analüüsi
• reguleerib õpilaste õppekoormust
• organiseerib õpilaste vastuvõtmise esimesse klassi
• informeerib pedagooge, klassijuhatajaid ja lapsevanemaid esilekerkinud probleemidest, teeb ja organiseerib koostööd nende lahendamiseks
• koostab aruanded õppe-kasvatustöö ning metoodilise töö olukorra kohta, peab statistilisi aruandeid ja muud ettenähtud dokumentatsiooni
• koostab õpilaste- ja õpperühmade nimekirjad ( võõrkeeled, tasemerühmad, raskestikasvatatavad, abiõpe, tööõpetus, keh. kasvatus jne. )
• peab töötajate tööaja ja ületunnitöö arvestust
• koostab tunnijaotusplaani ja peab arvestust õpetajate töökoormuse üle
• täiendab end individuaalselt.

Õppekohtade juht
(täiskoormus)

Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa õppekohas.
Õppekohtade juht on kooli juhtkonnaliige, kelle tööks on Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa õppekohtade sujuva toimimise tagamine, töökorralduse planeerimine ja juhtimine, infovahetuse korraldamine, eelarve jälgimine.
Vajalik pedagoogiline ettevalmistus, hea meeskonnatööoskus, positiivne ja avatud suhtumine, B-kategooria juhilubade olemasolu, hea pingetaluvus.

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut
mitmekülgseks meeskonnatööks.
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 01. august 2018
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050